Dette er de samværsregler, som FDF Viby J har bestemt, skal gælde for alle møder og arrangementer, hvor det er kredsen, der står som arrangør, og hvor deltagerne er 18 år eller under. For arrangementer, hvor deltagerne er over 18 gælder det, at disse samværsregler er vejledende. De skal fungere som pejlemærker, men kan gradbøjes på grund af deltagernes alder.

Samværsreglerne er lavet for at forebygge mod ethvert overgreb på børn og unge. Men reglerne er også lavet for at tage hensyn til det enkelte barn og dennes personlige grænser, som kan variere meget fra deltager til deltager. Ved at holde drenge/mænd og piger/kvinder (herefter benævnt ‘drenge og piger’) adskilt ved badning, omklædning og overnatning forebygger man også mod, at nogle forgriber sig på andre – det gælder både ledere overfor børn og børn overfor børn.

Endelig er samværsreglerne lavet for at undgå, at der opstår uretmæssig mistanke mod en leder. Og derfor skal ledere på landsforbundets arrangementer undgå at komme i situationer, som efterfølgende kan give anledning til mistanke.

Det undgår de blandt andet ved at være rollemodeller for børnene og ved altid at kunne stå inde for deres opførsel og deres handlinger. Og ved eksempelvis altid at være to ledere til stede i situationer, der kræver særlig fysisk kontakt mellem barn og leder. Samtidig er alle ledere forpligtiget til at reagere, hvis de mener, at en anden leder går over stregen.

Alle ledere er tjekket i det centrale kriminalregister.

1. DRENGE OG PIGER SOVER HVER FOR SIG

I forbindelse med kredsens arrangementer sover drenge og piger hver for sig. Og det vil sige i hvert deres soverum, telt eller bivuak. Det er i hvert fald udgangspunktet, som skal overholdes for at tage hensyn til den enkeltes blufærdighedsgrænser, som kan variere meget fra person til person.

På samme måde skal ledere og børn som udgangspunkt sove hver for sig.

Men der kan være omstændigheder, som umuliggør fuldstændig kønsopdelt samt barn-/lederopdelt overnatning. Her er det lederens pligt at sikre, at overnatningen foregår under hensyntagen til alle.

2. DER ER ADSKILTE TOILET- OG BADEFORHOLD FOR DRENGE OG PIGER

I forhold til toilet- og badeforhold er der også nogle regler, som skal overholdes af hensyn til og i respekt for den enkeltes blufærdighed ved omklædning og badning. I den forbindelse er det vigtigt at understrege, at der er stor forskel på den enkeltes grænser – og at det er hensynet til ‘den svageste’, der tæller højest.

Derfor skal der være adskilte toiletforhold og badeforhold for drenge og piger på alle kredsens arrangementer.

Desuden bader ledere aldrig sammen med børn af modsatte køn, ligesom ledere kun må bade sammen med børn (af samme køn), hvis der er mere end én leder til stede. Så vidt det er muligt, er der mere end én leder.

Ovenstående gælder også i forhold til omklædningsforholdene ved badning i sø, hav, pool eller lignende.

3. VI BRUGER ET ORDENTLIGT, SOBERT OG RESPEKTFULDT SPROG

På alle kredsens arrangementer bruger alle, både ledere og børn, et ordentligt, sobert og respektfuldt sprog. Sagt på en anden måde betyder det, at omgangstonen hverken må virke stødende, nedsættende eller krænkende – og altså ikke indeholde sjofle tilråb og ditto kommentarer.

Og alle skal være opmærksomme på, at ens bemærkninger ofte bliver modtaget anderledes, end de var tiltænkt. Det kan altså sagtens ske, at det, du siger, bliver opfattet stødende, nedsættende eller krænkende, selv om de ikke var tænkt sådan. Så overvej, hvordan dine bemærkninger bliver modtaget.

Ledere til kredsens arrangementer skal altid være rollemodeller for en ordentlig omgangstone, så derfor gælder ovenstående i høj grad også ledere indbyrdes.

4. DET SKAL EFTERSTRÆBES, AT DER BÅDE ER MANDLIGE OG KVINDELIGE LEDERE

Til kredsens arrangementer skal det efterstræbes, at der både er mandlige og kvindelige ledere. Dette er blandt andet ønskeligt for at imødekomme situationer, hvor et barn bliver bragt i forlegenhed, fordi vedkommende ikke kan gå til en leder af eget køn for at snakke fortroligt.

Men det skal dog understreges, at mangel på det ene eller andet køn aldrig må komme til at stå i vejen for, at et møde eller et arrangement gennemføres.

Hvis der til et arrangement kun er ledere af det ene køn, er det vigtigt, at der tages hensyn til børnene af det køn, der ikke er repræsenteret i lederflokken. Det er vigtigt, at ét køn ikke får lov til at ‘styre’ arrangementet.

5. KÆRESTERI MELLEM EN LEDER OG ET BARN ER IKKE TILLADT

En leder i kredsen må ikke have et forhold til et barn i kredsen. Det gælder, uanset om vedkommende er over den seksuelle lavalder og uanset, hvor ligeværdige de to måtte virke.

I forhold til samleje er FDF-arrangementer i øvrigt underlagt straffelovens § 223, den såkaldte ‘træner- og skolelærerparagraf’, hvori det hedder:

Den, som har samleje med en person under 18 år, der er den skyldiges adoptivbarn, stedbarn eller plejebarn eller er betroet den pågældende til undervisning eller opdragelse, straffes med fængsel indtil 4 år.

Stk. 2; Med samme straf anses den, som under groft misbrug af en på alder og erfaring beroende overlegenhed forfører en person under 18 år til samleje.

Det betyder, at man, når man er leder i en FDF-kreds, har fået børnene “betroet” til undervisning, og derfor er det ulovligt at have samleje med en person under 18 år. Andre former for seksuel omgang er også ulovlige – det står i straffelovens § 225.

Det har ingen betydning for lovligheden, at barnet selv er villigt eller måske selv opfordrer til seksuelt samvær.

6. EUFORISERENDE STOFFER, ALKOHOL, RYGNING OG TYGGETOBAK

Hverken ledere eller børn må medbringe eller indtage euforiserende stoffer til kredsens møder og arrangementer.

Kun ledere fra 18 år og opefter må indtage alkohol i forbindelse med kredsarrangementer efter nedenstående retningslinjer:

Klasseassistenter (seniorer mellem 15 og 17 år) må gerne deltage i arrangementer hvor der serveres alkohol (fx julefrokost), men de må ikke indtage alkohol.

Klasse- og kredsmøder: Alkohol må nydes når alle børnene er taget hjem.

Ledermøder: Alkohol må nydes efter mødet er slut.

Møder med/hos andre kredse samt i sognegården: Ovenstående gælder også i disse sammenhænge

Ture, lejre mv: Der må ikke nydes alkohol til sådanne arrangementer før børnene er taget hjem.

Juletræssalg, loppemarked, arbejdsweekender, arbejdsaftener mv.: Da disse arrangementer primært kan betegnes som leder- og forældrearrangementer, vil der være mulighed for at indtage genstande. Hvis forældre ønsker, at deres børn deltager i disse arrangementer, er det på eget ansvar, med undtagelse af klassemøder der afholdes til pågældende arrangementer – i så fald vil klasselederne skulle følge ovenstående alkoholpolitik. Rygning, herunder e-cigaretter og tyggetobak, er ikke tilladt foran eller i nærhed af børnene. Seniorer mellem 15 og 17 år må kun ryge til kredsens møder og arrangementer med underskrevet tilladelse fra en forælder/værge. Rygning sker udenfor. Ledere og seniorer må ikke ryge sammen.

Vedtaget februar 2020.